(1)
Ahmad Yusdi Gozaly; Premi, P. A. Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah 2024, 3, 73-88.